Pravidla soutěže na Instagram

Vánoční soutěž o dárkovou krabičku "ANTI PRÁCE - A dost!!!"

Pravidla soutěže 16. 11. 2023

 

Vyhlašovatel soutěže a účastník soutěže.

Vyhlašovatelem Soutěže je CAR CARGO s.r.o. se sídlem Brno, Pražská 647/158, PSČ 642 00, IČ: 08228485, dále jen „Vyhlašovatel“.

Účastníkem je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti Instagram (www.instagram.com) provozovanou společností Facebook, má po celou dobu aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla Soutěže. Dále jen „Účastník“. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Vyhlašovateli Soutěže, jakož i osoby takovým osobám blízké dle §22 Občanského zákoníku.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se sociální sítí Instagram provozovanou společností Facebook a sociální síť Instagram provozovaná společností Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete Vyhlašovateli, nikoliv společnosti Instagram.

 

Podmínky soutěže

Soutěž probíhá od 16. 11. do 16. 12. 2023, 12:00 na profilu Vyhlašovatele na adrese https://www.instagram.com/krabicka_s_pribehy/, tedy výhradně prostřednictvím sociální sítě Instagram provozovanou společností Facebook.  

Soutěžící se do Soutěže zapojí udělením "Like" pro "Reels - Chceš dárkovou krabíčku?" a označením v komentaře někoho, komu se takový dárek bude líbít a vložením komentáře obsahujícím "❄" - sněhová vločka jako reakci na "Stories", kde bude uvedeno slovo "Vánoce".

Vložením komentáře přijímá Účastník veškeré podmínky Soutěže. Komentář musí být v českém jazyce, splňovat pravidla sociální sítě Instagram provozovanou společností Facebook, nesmí obsahovat vulgarismy ani útoky na Vyhlašovatele nebo jiné osoby, fotografie a texty nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat vulgaritu, pornografii, násilí, pomluvy apod.). Vyhlašovatel tak varuje Účastníky, aby při zveřejňování svých komentářů neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se slušně a zdvořile. Vyhlašovatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do Soutěže anebo vyřadit ze Soutěže Účastníky s komentáři, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody k takovému rozhodnutí.

Každý Účastník smí soutěžit pouze jednou a již jednou zaslanou odpověď nemůže dodatečně opravit.

Pokud Vyhlašovatel Soutěže zjistí, že se Účastník zúčastnil Soutěže vícekrát i pod jinými osobními údaji, je oprávněn vyřadit Účastníka ze Soutěže. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže ty Účastníky, kteří porušují pravidla nebo u kterých existuje podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry.

 

Výhry

Po skončení soutěže vyhlásí Vyhlašovatel 1 výherce, a to ze všech komentářů splňujících pravidla Soutěže. Výherce se vylosuje z účastníků soutěže. 

Výhrou je dárková krabička "ANTI PRÁCE - A dost!!!", kterou výherce dostane zdarma.

Výherce Soutěže bude o výhře informován nejpozději do 5 dnů od skončení Soutěže pomocí komentáře umístěného pod soutěžní post a zaslanou soukromou zprávou do Instagram Direct.

Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo) a to prostřednictvím postu nebo komentáře nebo soukromé zprávy do Instagram Direct. Výhra bude doručena na adresu získanou od výherce.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v Soutěži a také nemohou požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Na výhru nevzniká právní nárok.

Pokud výherce nedodá své kontaktní údaje do 14 dnů od žádosti, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

 

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále jen „GDPR“) a platnou legislativou České republiky. Vyhlašovatel je správcem osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů ve smyslu ve smyslu čl. 4 GDPR.

Vyhlašovatel má oprávněný zájem získat a zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu jméno, příjmení, obsah komentáře pro účel soutěže po dobu 1 roku od začátku soutěže. Dále pro účel zaslání výhry má u výherců oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefon, které bude sdílet s vybraným dopravcem. Tyto údaje smažeme týden po odeslání výhry.

Proti zpracování osobních údajů lze podat kdykoliv námitku posláním soukromé zprávy do Instagram Direct Vyhlašovatele na sociální síti Instagram provozovanou společností Facebook.

Ostatní práva na přístup, opravu, výmaz uplatníte použitím nástrojů sociální sítě Instagram provozovanou společností Facebook. Právo na omezení zpracování můžete uplatnit posláním soukromé zprávy do Instagram Direct Vyhlašovatele na sociální síti Instagram provozovanou společností Facebook.

 

Závěrečná ujednání

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla soutěže, bez uvedení dalšího důvodu soutěž zkrátit nebo přerušit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

Rozhodnutí Vyhlašovatele ve všech otázkách týkajících se Účastníků, soutěže nebo výher je konečné.